جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1395061719063321 Node Classification in Social Network by Distributed Learning Automata
Ahmad Rahnama Zadeh
Masoud Taheri Kadkhoda
Mohammad Reza Meybodi
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)